+420 466 412 044
Data Privacy
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme zákazníkům Sportovního a relaxačního areálu H-centrum informace vztahující se ke zpracování jejich osobních údajů, které nám již byly poskytnuty nebo které jsme získali či získáme později v souvislosti s poskytováním našich služeb (dále jen „Osobní údaje“).
1. Správce osobních údajů
Správcem Osobních údajů je společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, IČ: 252 53 361 (dále jen „Správce“), kterou lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na emailové adrese: gdpr@hcentrum.net
2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování
2.1 Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí služeb Sportovního a relaxačního areálu H-centrum a s tím související komunikace se zákazníkem. Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem.
2.2 V souvislosti s poskytovanými službami máme dále některé povinnosti stanovené různými právními předpisy, např.:
  • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • a prováděcími předpisy k těmto zákonům
Při plnění povinností dle těchto právních předpisů může docházet také ke zpracování Osobních údajů.
2.3 Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů formou přímého marketingu, což je náš oprávněný zájem.
2.4 Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.
2.5 Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřizování reklamací zákazníků, za účelem obrany v případném sporu se zákazníkem a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči zákazníkovi. Jedná se o náš oprávněný zájem.
3. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje budeme předávat pouze našim zpracovatelům.
4. Doba uložení osobních údajů
4.1 Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb.
4.2 Po ukončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.
5. Práva zákazníků
5.1 Zákazníci mají právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jejich osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
5.2 Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají zákazníci právo na výmaz Osobních údajů.
5.3 Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají zákazníci právo na omezení zpracování Osobních údajů.
5.4 Zákazníci mají také právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR.
5.5 V případech zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.5 výše mají zákazníci právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.
5.6 V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.3 výše mají zákazníci také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.
5.7 Veškerá zde uvedená práva mohou zákazníci uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného emailového nebo telefonního kontaktu na Správce.
5.8 V případě, že se bude zákazník domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.