+420 466 412 044
general terms and conditions

Prodejní a reklamační řád areálu H Centrum

I. Všeobecná ustanovení

1. Tento prodejní a reklamační řád (dále jen jako „řád“) se užije na prodej a koupi sportovního zboží mezi prodávajícím Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361, zapsaná do OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1441; dále jen jako „prodávající“) a kupujícím (zákazníkem; dále jen jako „kupující“) ve sportovně relaxačním areálu prodávajícího H-centrum (Staré Hradiště 197, 533 52 Pardubice; dále jen jako „areál“). Tento řád se neužije na poskytování služeb areálu a nabízení pohostinských služeb, na které se vztahují Všeobecné smluvní podmínky Sportovního a relaxačního areálu H-centrum.

2. Tento řád je kupujícím k dispozici na webových stránkách areálu a v místě prodeje zboží v areálu. Kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že byl s tímto řádem seznámen, a vyjadřuje souhlas s jeho zněním. V případě, kdy o to kupující požádá, předá mu prodávající tento řád v písemné podobě.

3. Tento řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění. Záležitosti neupravené tímto řádem se řídí uvedenými zákony, případně právním řádem české republiky.

II. Kupní smlouva

1. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem dosažení shody na podstatných náležitostech kupní smlouvy.

2. Přijetí nabídky obsahující dodatky, nebo odchylky se nepovažuje za akceptaci, ale za nový návrh na uzavření smlouvy.

3. Kupující je povinen zaplatit za zboží bezprostředně po uzavření smlouvy, a to způsobem dle dohody s prodávajícím, a následně si toto zboží od prodávajícího převzít, nedojde-li mezi stranami k odlišné dohodě ohledně placení a převzetí zboží.

4. Vlastnictví k předmětu koupě nabývá kupující okamžikem uhrazením celé kupní ceny.

5. Nebezpečí škody či zániku věci nese kupující od okamžiku, kdy mu je věc předána, a to nezávisle na okamžiku přechodu vlastnického práva nebo uhrazení kupní ceny.

6. V případě, že by se po uzavření smlouvy ukázalo, že prodávající ji není schopen splnit pro vyprodání zásob a/nebo pro nemožnost opatřit dohodnuté zboží, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

III. Práva z vadného plnění a reklamační řád

1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (uplatnění těchto práv kupujícího dále jen jako „reklamace“) v areálu, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistí. V případě pozdější reklamace prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady zboží v důsledků jeho dalšího používání. Lhůta pro reklamaci zboží počíná běžet dnem, kdy kupující zboží převzal, a činí 24 měsíců. V případě koupě použitého zboží činí lhůta 12 měsíců. V případě, že se jedná o zboží, jehož použitelnost je nižší než 24 měsíců, lze uplatnit práva z vadného plnění po tuto kratší dobu, která je uvedena na obalu zboží nebo na zboží či případně jinak sdělena kupujícímu.

2. V případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného zboží.

3. Kupující je povinen prokázat, že mu právo reklamovat zboží náleží, zejména doložit datum koupě, a to např. předložením prodejního či jiného dokladu vydaného prodávajícím.

4. V případě, že by doprava reklamovaného zboží do areálu činila kupujícímu nepřiměřené problémy, dohodnou strany odlišný postup.

5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména:

a. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, tak které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží nebo na základě reklamy jimi prováděné,

b. se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle užívá,

c. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e. vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím má vady výše uvedené, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

6. Kupující je povinen zboží zkontrolovat při jeho převzetí, zejména jeho kompletnost, nepoškozenost obalu, úplnost, zda balení obsahuje vše, co má.

7. Prodávající nenese odpovědnost za vady:

a. pro které bylo zboží prodáno za nižší cenu,

b. vzniklé v důsledku opotřebení běžným užíváním,

c. odpovídající míře opotřebení již použitého zboží, které mělo zboží již v době předání,

d. vyplývá-li to z povahy věci,

e. o kterých kupující předem věděl, či je sám způsobil,

f. vzniklé mechanickým poškozením,

g. vzniklé používáním, skladováním nebo údržbou zboží způsobem neodpovídajícím instrukcím prodejce, výrobce nebo neodpovídajícím běžnému použití zboží,

h. vzniklé nadměrným zatěžováním,

i. provedením zásahu do zboží,

j. vzniklé v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší moci,

k. vzniklé použitím nevhodného, neoriginálního nebo nesprávného příslušenství, spotřebního materiálu či jiných věcí užívaných spolu se zbožím. Výše uvedené neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, stranami dohodnuty, prodávajícím či výrobcem deklarovány, nebo je lze s ohledem na povahu zboží a jeho běžné užití očekávat.

8. Kupující je povinen nechat zboží, u kterého uplatní práva z vadného plnění přezkoumat prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít za účelem posouzení reklamace zboží, které je znečištěné, či je jiným způsobem ve stavu znemožňujícím jeho převzetí prodávajícím pro jeho hygienickou, zdravotní nebo bezpečnostní závadnost. Doba pro vyřízení reklamace nepočne běžet, neumožní-li kupující prodávajícímu přezkoumání zboží.

9. Kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění v areálu prodávajícího; prodávající nepřijímá reklamace ve svých ostatních provozovnách nebo sídle, neboť tyto nemají souvislost s prodejem zboží a nejsou pro přijímání reklamací vhodné.

10. Pověřený zaměstnanec reklamaci vyřídí okamžitě, nebo ve složitých případech do tří pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro odborné posouzení vady přiměřené dle typu zboží. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze dohodou stran prodloužit. Nevyřídí-li prodávající reklamaci v této lhůtě, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení smlouvy.

11. Prodávající vydá po uplatnění reklamace kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o vyřízení reklamace.

12. Prodávající po vyřízení reklamace vydá kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace, ve kterém bude uveden způsob vyřízení reklamace a doba jejího trvání.

13. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

14. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dní ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn si účtovat přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí.

15. Vady vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, pro které se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle odst. 5 tohoto článku, mohou být podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy.

16. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel, předvídal-li by vadu před uzavřením smlouvy. V ostatních případech se jedná vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

17. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

18. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

19. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

IV. Řešení sporů a závěrečná ustanovení

1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého posouzení vady.

2. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních spotřebitelských sporů (zejména Česká obchodní inspekce) nebo na příslušný soud.

3. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.9.2019.